Privacy en cookie verklaring + Algemene gebruikersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 4-4-2023

 

 1. Privacy Verklaring
 2. Cookie Verklaring
 3. Algemene gebruikersvoorwaarden

 

Privacy verklaring

 

 1. Privacy

MeesterBaan hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen. We houden ons hierbij aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van MeesterBaan bezoekt of gebruikt of software gebruikt die MeesterBaan verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de Website).
 

1.1   Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet-persoonsgegevens (Niet-persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat MeesterBaan zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van dit privacybeleid. Als in dit privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.

 

1.2   De reikwijdte van het privacybeleid van MeesterBaan

Dit privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waar de Website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of gebruik of openbaarmaking ervan door ons). MeesterBaan kan dit privacybeleid op elk moment aanpassen.

 

1.3   Wijzigingen in het privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt aangeduid. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde privacybeleid heeft geaccepteerd. Als MeesterBaan gebruikmaakt van Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die is aangegeven op het moment van verzameling, zal MeesterBaan de gebruikers hiervan via e-mail en/of door het plaatsen van een bericht op haar Website, of op andere wettelijk vereiste manieren, 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik op de hoogte brengen.
 

 1. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om MeesterBaan in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.
 

2.1 Informatie die u verstrekt aan MeesterBaan

 

Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een MeesterBaan-account aanmaakt, informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), adres, gender, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, waaronder, maar niet beperkt tot, sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via MeesterBaan en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd.

Via uw activiteiten op MeesterBaan

Bovendien kan MeesterBaan als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website verzamelen en analyseren, waaronder, maar niet beperkt tot, uw cv, uw zoekopdrachten op MeesterBaan, de functienamen waar u op zoekt, selecteert of reageert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht.

Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan MeesterBaan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden.
 

2.2 Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of MeesterBaan bezoekt vanaf externe websites

 

Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

MeesterBaan kan ook informatie verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of als u MeesterBaan voor Chrome gebruikt, waaronder externe websites en webpagina’s. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatures, om een sollicitatieformulier op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met MeesterBaan CV, of om een sollicitatie te bevestigen.

 

2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan MeesterBaan kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die MeesterBaan kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door MeesterBaan verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

 

2.4 Opslag van gegevens

MeesterBaan bewaart de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. MeesterBaan bewaart met name Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als u een MeesterBaan-account aanmaakt, wordt uw informatie verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e-mailadres van uw account. MeesterBaan kan ook een identificator maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze identificator is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als MeesterBaan bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan MeesterBaan de Werkzoekende relevante vacatures tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing.

MeesterBaan mag ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het privacybeleid opslaan op haar apparatuur of de apparatuur van een partijen waarmee MeesterBaan een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

 

2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal MeesterBaan aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten niet aan u beschikbaar worden gesteld.

 

2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens 

MeesterBaan verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 

Uitvoering van een Contract

De meeste Persoonsgegevens die door MeesterBaan worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te nemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van Werkzoekenden aan Werkgevers door MeesterBaan.

 

Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van MeesterBaan voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van MeesterBaan. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. MeesterBaan zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.

 

Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als MeesterBaan zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

Toestemming

In sommige situaties heeft MeesterBaan uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als MeesterBaan uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en zal deze verwerking alleen plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven.
 

 1. Beperkingen van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens
   

3.1 Het sluiten van een account door de Werkzoekende 

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, waaronder, maar niet beperkt tot, zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gereageerd, vacature-alerts, CV en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende.

MeesterBaan behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om haar rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan haar verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van MeesterBaan, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint MeesterBaan binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal MeesterBaan dit binnen 40 dagen afronden.

Indien een Werkzoekende zijn of haar Persoonsgegevens die door MeesterBaan worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

3.2 Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met de adviseurs van MeesterBaan. Houd er rekening mee dat MeesterBaan zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door MeesterBaan worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

3.3 Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Website van MeesterBaan, dan kunt u uw sollicitatie intrekken. Wij raden ook aan om contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via MeesterBaan (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) Uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever. 2) Wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard. 3) MeesterBaan is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van deze Werkgever voor het juiste adres voor alle sollicitaties.

 

3.4 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. MeesterBaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.
 

 1. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. MeesterBaan gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

1) Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden, en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;

2) Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

3) Om onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen. 

Meer informatie over deze doeleinden, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

 

4.1 Een account aanmaken, verzending van vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan MeesterBaan uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken, (ii) u vacature-alerts te sturen en (iii) u informatie over MeesterBaan te versturen, waaronder promotiemateriaal. MeesterBaan kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens MeesterBaan uit te voeren.

Een vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen (een Vacature-alert). Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die MeesterBaan aanraadt, MeesterBaan Gerichte Advertenties, organisaties die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Website kunt ondernemen.

MeesterBaan kan uw informatie ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere netwerksites) om u gerichte advertenties en andere content die voor u is aangepast te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van MeesterBaan die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Als u geen marketingberichten van MeesterBaan wilt ontvangen, neem dan paragraaf 14 van dit privacybeleid door.

 

4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan MeesterBaan gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waar u op klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. We kunnen ook demografische informatie en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, en om content te tonen die aansluit op uw voorkeuren.

 

4.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan MeesterBaan verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens, stemt u ermee in dat MeesterBaan deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat MeesterBaan als onderdeel van haar dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw MeesterBaan-account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan MeesterBaan of die MeesterBaan op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

 

4.4 Uw CV-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een CV uploadt of bewerkt. MeesterBaan behoudt zich het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw informatie, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van haar diensten. MeesterBaan kan op basis van uw instructies uw CV ook doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een vacature. De mate waarin uw informatie beschikbaar wordt gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacy-instellingen op MeesterBaan. Als een Werkzoekende een CV op MeesterBaan aanmaakt, heeft hij of zij de optie om dit CV openbaar of privé te maken. Dit wordt hieronder beschreven.

 

Privé-CV’s

Privé-CV’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar CV heeft gestuurd. Als dit gebeurt, maakt u uw CV, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw CV zijn opgenomen, beschikbaar aan externe partijen. Deze partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke werknemer en kunnen uw CV daarnaast ook naar andere partijen doorsturen.

 

Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot CV’s zoeken van MeesterBaan om de zichtbaarheid van dit CV te vergroten en MeesterBaan te helpen om werk voor u te vinden. In dergelijke gevallen maakt u uw CV, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw CV zijn opgenomen beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke werknemer en kunnen uw CV naar andere partijen doorsturen.

Als u een openbaar CV plaatst, kan dit worden opgenomen in zoekmachines en worden weergegeven als iemand op uw naam zoekt. Dit betekent dat externe partijen de Persoonsgegevens in uw CV kunnen bekijken en partijen die geen relatie hebben met MeesterBaan en waarvoor MeesterBaan niet verantwoordelijk is, ongevraagd contact met u kunnen opnemen. Als u een openbaar CV op MeesterBaan plaatst, let er dan op dat hoewel MeesterBaan uitdrukkelijk het scannen van informatie van haar Website verbiedt, elk openbaar CV openbare informatie is en de inhoud door een externe partij in strijd met deze voorwaarden kan worden gekopieerd. U kunt MeesterBaan toestemming geven om in sommige situaties uw naam uit openbare CV’s te verwijderen.

 

De privacy-instellingen van uw cv wijzigen

U heeft de mogelijk om uw CV privé of openbaar te maken als u dit op MeesterBaan plaatst. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacy-instellingen op MeesterBaan. Houdt er echter rekening mee dat u uw CV van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat MeesterBaan geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken; deze kunnen dus de informatie van uw CV blijven bevatten.

 

4.5 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

U erkent dat MeesterBaan mag bepalen of bepaalde woorden in uw CV en het CV van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige functiebeschrijvingen en vice versa om de Website en andere producten of diensten van MeesterBaan te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante functieomschrijvingen en CV’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

MeesterBaan kan de informatie verzameld krachtens dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw informatie aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. MeesterBaan mag ook informatie gebruiken die aan haar is verstrekt via uw MeesterBaan CV om sollicitatiegegevens voor u en soortgelijke doeleinden vooraf in te vullen.

Als u een MeesterBaan-account of een CV op MeesterBaan heeft, stemt u ermee in dat MeesterBaan contact met u mag opnemen of u of uw openbare CV mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op MeesterBaan.

 

4.6 Berichten op MeesterBaan versturen

MeesterBaan biedt wederzijdse doorstuurdiensten aan gebruikers van MeesterBaan diensten, waaronder: MeesterBaan CV updaten, Direct Solliciteren en Sollicitaties beheren. Door gebruik te maken van deze doorstuurfunctie, erkent u dat u MeesterBaan vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw CV’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, aanbiedingsbrieven en andere documenten.

We controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole en verbetering van de Website of andere producten of diensten van MeesterBaan. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van vacatures, het aanbieden van persoonlijk relevante productfuncties en het voorkomen van fraude en spam.

 

4.7 Fraude en spam voorkomen

MeesterBaan kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van MeesterBaan vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. MeesterBaan kan gegevens van en over u of uw gebruik van MeesterBaan onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

 

Fraude en spam in berichten voorkomen

MeesterBaan behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. MeesterBaan heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar MeesterBaan of haar gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op MeesterBaan op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van MeesterBaan zijn. MeesterBaan behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als MeesterBaan er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

MeesterBaan behoudt zich het recht voor om partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail met de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betrokken Vacature zijn gekoppeld.

 

4.9 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

MeesterBaan verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van MeesterBaan. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om MeesterBaan in staat te stellen haar diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

Hiermee kan MeesterBaan bijvoorbeeld Werkzoekenden efficiënt koppelen aan Werkgevers of Werkzoekenden Vacatures aanbieden waar ze waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn. Deze verwerking is onderworpen aan de waarborgen beschreven in dit privacybeleid. Gebruikers kunnen contact opnemen met helpdesk @ meesterbaan.nl (zonder spaties) voor meer informatie hierover of om bezwaar te maken tegen de beslissing voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

 

4.12 Overdracht van informatie aan externe partijen

 

Overdracht aan Werkgevers

Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle gegevenssubjectrechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

Overdracht aan dienstverleners en leveranciers

We kunnen gebruikmaken van externe diensten voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, en om onze gebruikers te beschermen. Deze externe partijen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) dienstverleners en leveranciers.

MeesterBaan kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties ook overdragen aan bepaalde externe leveranciers die MeesterBaan helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Een voorbeeld hiervan is leveranciers die door MeesterBaan worden ingeschakeld voor het opsporen van fraude. Voorbeelden van deze leveranciers zijn: RAET, AFAS, Hireserve, Dit Is Wijs Groep en NIVVO.

Tijdens de levering van deze diensten kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot de Persoonsgegevens. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden vastgelegd in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Deze bedrijven zijn ook contractueel verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.

 

Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op MeesterBaan op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt MeesterBaan zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op MeesterBaan plaatst, mag MeesterBaan naar eigen goeddunken deze vacature of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst tussen MeesterBaan en dergelijke externe partijen. MeesterBaan behoudt zich ook het recht voor om informatie uit openbare bronnen in deze hoedanigheid te delen.

 

Externe websites die u bezoekt via MeesterBaan

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de website van MeesterBaan. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt niet aan MeesterBaan maar aan deze externe partij verstrekt en zijn deze onderhevig aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees paragraaf 8 van dit privacybeleid genaamd ‘Links naar externe websites’ voor meer informatie.
 

 1. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgegevens

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in paragraaf 4 en 9 van dit privacybeleid.
 

 1. Veiligheid

MeesterBaan streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert, te beschermen. Geen enkele wijze van overdracht over internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.
 

 1. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe MeesterBaan Cookies gebruikt.
 

 1. Links naar websites van externe partijen

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMEN, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITE. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.
 

 1. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van MeesterBaan (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door MeesterBaan of deze externe partijen.
 

 1. Het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

MeesterBaan-gebruikers die hun Persoonsgegevens verstrekken in de EU of in andere jurisdicties met wetten die gelijkwaardige bescherming bieden als in de EU, kunnen gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten.

 

10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

MeesterBaan-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om via ons contactformulier contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen, wanneer u vragen heeft over uw gegevens.

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om MeesterBaan onjuiste Persoonsgegevens namens u aan te laten passen door een e-mail te sturen naar info @ meesterbaan.nl (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren).

 

10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om via het contactformulier contact met ons op te nemen. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen, wanneer u vragen heeft over uw gegevens.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door MeesterBaan te beperken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info @ meesterbaan.nl (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit kunnen te verifiëren).

 

10.3 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te ontvangen

MeesterBaan-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens inzien op de Website. Wij moedigen u aan om via het contactformulier contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen, wanneer u vragen heeft over uw gegevens.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info @ meesterbaan.nl (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag toegang tot mijn Persoonsgegevens.’ Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren). MeesterBaan zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen.

 

10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

MeesterBaan-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om via het contactformulier contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen, wanneer u vragen heeft over uw gegevens.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info @ meesterbaan.nl (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag u om mijn Persoonsgegevens te verwijderen.’ Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren). Zodra uw verzoek is bevestigd, zal MeesterBaan hiertoe de nodige stappen ondernemen, waaronder de verwijdering van uw MeesterBaan-account. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd ze openbaar te maken op MeesterBaan (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u geen account meer aanmaken bij MeesterBaan met hetzelfde e-mailadres. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘Uitschrijven’ op uw accountpagina.

 

10.5 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop MeesterBaan uw verzoek bevestigt. U dient zich er van bewust zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door MeesterBaan en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.
 

 1. Bewaartermijn

MeesterBaan bewaart de persoonsgegevens alleen zo lang nodig is om de diensten van MeesterBaan aan te kunnen bieden. U kunt zich altijd uitschrijven voor onze mailings, uw gegevens inzien en uw account verwijderen.
 

 1. Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op websites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door MeesterBaan worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze websites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van MeesterBaan met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op MeesterBaan websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van MeesterBaan) hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.
 

 1. Afmelden

Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door op de uitschrijf link te klikken in de e-mail. Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inwilligen.
 

 1. Algemene vragen en klachten

14.1 Contact opnemen met MeesterBaan

U kunt een brief sturen naar MeesterBaan B.V., Meent 106, 3011 JR te Rotterdam. U kunt daarnaast met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website. U kunt ons ook altijd telefonisch  benaderen, wanneer u vragen heeft over uw gegevens.

Als u contact op wilt nemen met de Privacy afdeling van MeesterBaan, kunt u een e-mail sturen naar info @ meesterbaan.nl (zonder spaties).

 

14.2 Klachten

Als u van mening bent dat MeesterBaan inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

 

Cookie verklaring

Door de websites van MeesterBaan (Website) te gebruiken of te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies door MeesterBaan zoals hieronder uiteengezet. Alle verwijzingen naar Werkzoekende en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de inleiding van de algemene voorwaarden van MeesterBaan.

 

Inleiding: Wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van de Website mogen worden verstuurd. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die een website opslaat op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Website vergemakkelijken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat.

Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). Wanneer we sessiecookies gebruiken om het totale aantal bezoekers van onze Website te tracken, gebruiken we anonieme, verzamelde gegevens (de cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens). We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden en uw online MeesterBaan-ervaring op u aan te passen als u de Website later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.

 

Hoe gebruikt MeesterBaan cookies?

Analytische doeleinden

We gebruiken cookies voor het analyseren van gebruikersactiviteit om onze Website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. We kunnen deze analyse gebruiken om te achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Website kunnen verbeteren.Marketing
We gebruiken cookies van externe partners zoals Google en Facebook voor marketingdoeleinden. Dankzij deze cookies kunnen wij u MeesterBaan-advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet. MeesterBaan kan ook informatie over uw gedrag op de Website delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere socialenetwerksites) om u gerichte advertenties te tonen en andere inhoud die voor u is aangepast. We gebruiken ook cookies voor het programma MeesterBaan Gerichte Advertenties. Voor dit programma gebruiken we cookies om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien en hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien.Referrals tracken
We gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Website heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door MeesterBaan zijn doorverwezen naar een externe website. Deze externe partners ontvangen een beloning voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Website of belonen MeesterBaan voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen. Wij delen geen persoonsgegevens of gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers met deze partnerentiteiten. We gebruiken ook cookies om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Website heeft verwezen.

 

Cookies in uw browser beheren

Gebruik de opties in uw webbrowser als u geen cookies wilt ontvangen of indien u uw browser wilt instellen om u te informeren wanneer u een cookie ontvangt. U kunt cookies die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd, gemakkelijk verwijderen en beheren door de instructies van de maker van uw browser te volgen.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB” 

Als uw browser niet in deze lijst staat, kunt u de documentatie van uw specifieke browserleverancier raadplegen. U kunt ook de documentatie van uw mobiele apparaat raadplegen voor informatie over het uitschakelen van cookies op uw mobiele apparaat. Als u alle cookies uitschakelt, kunt u wellicht geen gebruik maken van alle functies van deze Website.

MeesterBaan maakt gebruik van de AdWords-functies en remarketinglijsten van Google Analytics voor adverteerders in het Display Netwerk. MeesterBaan en Google gebruiken cookies van het eigen domein (zoals de Google Analytics-cookie) en externe cookies (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties te creëren, te optimaliseren en weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze Website. Dit houdt in dat leveranciers, waaronder Google, promotiemateriaal van MeesterBaan weergeven op andere websites die u op internet bezoekt.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor adverteerders in het Display Netwerk, waaronder AdWords, en aangepaste Google Display Netwerk-advertenties via Beheer van advertentievoorkeuren van Google. Om websitebezoekers meer opties te bieden met betrekking tot het verzamelen van hun gegevens door Google Analytics, heeft Google de Opt-out Browser Add-on ontwikkeld die beschikbaar is via Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Hier kunt u zich afmelden voor de programma’s van Google.

 

Externe cookies

De volgende tabel met cookies bevat een selectie van externe cookies die op MeesterBaan worden gebruikt. Hoewel we deze lijst regelmatig kunnen bijwerken, moet u zich ervan bewust zijn dat de namen van cookies, pixels en andere technologieën kunnen veranderen.

Domein

Cookienaam

Beschrijving

Vervaldatum

 

Externe partij

_ga

Wordt door Google Analytics gebruikt om tijdens verschillende browsersessies gebruikersactiviteiten te tracken. Deze cookie kan voor sommige vacatures beperkte demografische gegevens over sollicitanten delen met werkgevers. U weet wanneer deze informatie wordt gedeeld omdat dit expliciet wordt genoemd in het sollicitatieproces.

2 jaar

 

 

Wijzigingen aan ons cookiebeleid

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

 

Algemene gebruikersvoorwaarden

Voordat u zich inschrijft bij Meesterbaan dient u kennis te hebben genomen van de onderstaande reglementen. 

- De kandidaat reageert met oprechte interesse op de vacatures bij MeesterBaan.

- Wanneer u op een vacature reageert worden uw NAW-gegevens, werkervaring, diploma's en motivatie aan de betreffende school getoond.

- Het laten registreren bij MeesterBaan is geheel vrijblijvend. Het voordeel van het registreren is dat bij een herhalingsbezoek de gegevens eenvoudig kunnen worden opgevraagd, zodat er niet opnieuw een profiel hoeft te worden aangemaakt.

- Kandidaten kunnen via de website hun gegevens wijzigen door het invoeren van het e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. De geregistreerde is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.

- Indien de kandidaat zich wil uitschrijven kan hij dit doen door in te loggen en op de link uitschrijven te klikken. Binnen 48-uur wordt de kandidaat uit het systeem verwijderd.

- Scholen mogen de gegevens van de kandidaten alleen voor eigen vacatures gebruiken en niet beschikbaar stellen aan derden.

- MeesterBaan B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van de kandidaten die aan de scholen worden verstrekt.

- MeesterBaan B.V. is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de scholen op de reactie. Scholen zijn in het contract wel gewezen op het feit dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens en de afhandeling.

- Kandidaten kunnen vrijblijvend aangeven op de hoogte te worden gebracht van vacatures die aan hun profiel voldoen.

- MeesterBaan B.V. zal in zoverre beveiliging op de gegevens aanbrengen dat deze voor derden niet eenvoudig toegankelijk zijn.

- Scholen dienen de gegevens van kandidaten zorgvuldig te behandelen en mogen deze geenszins doorspelen aan derden.

- Het is niet toegestaan informatie van de website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van MeesterBaan B.V.